top of page

Allmänna villkor
2020-03-23

Carator är ett eventföretag som driver event som t ex Flying Lunch. Nedan finner ni de allmänna villkor som gäller för eventen.

1. Event

1.1 - Avtal om deltagande i event uppkommer först när Carator i beställningsbekräftelse, efter Kundens ansökan, bekräftat att Kunden får en deltagarplats.

1.2 - Carator ska tillhandahålla eventupplevelse, på den dag som angivits i beställningsbekräftelsen, om inte annat framgår av villkoren nedan.

2. Pris & Betalningsvillkor

2.1 Kunden ska betala gällande pris och bokningsavgift, senast vid förfallodatum på faktura.

2.2 Betalning bekräftar din plats och kan ske genom faktura, kontoöverföring eller swish.

2.3 Om betalning inte skett senast på förfallodagen enligt ovan, så har Carator rätt att häva avtalet med Kunden. Ersättningen till Carator ska vid hävning inte i något fall understiga bokningsavgiften.

3. Avbokning & Deltagarbyte

3.1 Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte. Kunden kan dock avboka deltagandet i eventet genom att maila Flying lunch senast 45 dagar innan eventets datum.

3.2 Om Kunden avbokar deltagandet i eventet i enlighet med punkten ovan, får Kunden tillbaka det pris som han har betalat. För återbetalning av bokningsavgift gäller följande.

 

3.2.1 Vid avbokning senast 45 dagar före den angivna eventdagen återbetalas hela bokningsavgiften.

3.2.2 Vid avbokning mellan 45 och 30 dagar före den angivna eventdagen återbetalas 50 procent av bokningsavgiften, alternativt flytta fram upplevelsen till annat tillfälle.

3.2.3  Vid avbokning senare än 30 dagar före den angivna eventdagen återbetalas inte någon del av bokningsavgiften.

 

3.3 Om Kunden vid avbokning ännu inte skulle ha betalat bokningsavgiften, ska Kunden till Carator betala ett belopp motsvarande bokningsavgiften (30% av full avgift), eller den del därav, som enligt ovan inte ska återbetalas till Kunden enligt samma betalningsvillkor som framgår av punkt 2 ovan.

 

3.4 Kunden kan sätta annan än den i ansökan anmälda deltagaren i dennes ställe att delta i eventet, under gällande förutsättningar [1]. Kunden ska meddela önskemål om sådant byte senast två dagar innan eventet. Carator ska efter sådant meddelande ge kunden besked om det önskade bytet fungerar.

 

[1] För event som innefattar helikopter gäller att den nya deltagarens längd och vikt är lika som den anmälda deltagaren eller enligt Carators bedömning ändå fungerar utifrån sammansättningen av övriga eventdeltagare med hänsyn till helikopterns egenskaper.

4. Framskjutet event & avbrott

4.1 Om Carator bedömer att eventet av säkerhetsskäl, exempelvis på grund av väderleksförhållanden, inte kan genomföras på den angivna dagen, ska Carator snarast meddela kunden om detta och därefter ge besked om ett nytt datum då eventet kan genomföras. 

4.1.1 Kundens betalning för eventet innestår vid sådan händelse hos Carator till det senare datum då eventet kan utföras.

 

4.2 Om Carator bedömer att påbörjat event av säkerhetsskäl, exempelvis på grund av försämrade väderleksförhållanden, inte kan fortsätta genomföras ens med kortare justering av tidsplanen, ska deltagarna snarast meddelas om detta. Carator ansvarar då för återresa från platsen varifrån eventet inte kunnat fortsätta. Kunden står själv för eventuella merkostnader vid sådant avbrott.

4.3 Om Kunden/deltagaren, av skäl som inte beror på Carator, exempelvis deltagarens berusningsgrad, skäligen bedöms inte kunna delta, eller fortsätta delta, i eventet utan att försämra möjligheten att på ett säkert sätt genomföra eventet för deltagaren eller andra deltagare, har Carator rätt att avbryta deltagarens deltagande i eventet. Ingen återbetalning ska då ske och Kunden får på egen hand ordna resa från platsen varifrån deltagaren inte längre kunnat delta i eventet.

5. Reklamation

5.1 Reklamation av eventtjänsten ska göras senast inom fem dagar genom att kund sänder ett reklamationsmeddelande till Carator. Om reklamation inte görs inom den angivna tiden förlorar Kunden rätten att göra felet gällande.

 

5.2 Avbrott eller byte av datum för eventet enligt punkt 4 ovan innebär inte fel i eventtjänsten.

6. Ansvar

6.1 Kunden ansvarar själv för att ha erforderlig egendoms- och personförsäkring för deltagande i eventet.
 

6.2 Kunden/deltagaren ansvarar gentemot Carator för skada som Kunden/deltagaren förorsakar Carator, eller för skada som Carator krävs på eller blir ansvarig för i förhållande till annan.

bottom of page